Trophies

 1. 1

  Tin nhắn đầu tiên

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 2. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 2

  Cập nhật ảnh đại diện

  Chỉ cần upload hình ảnh đại diện thôi nè!
 4. 2

  Cập nhật ảnh đại diện HD

  Hình ảnh Avatar của bạn thật đẹp
 5. 5

  Bạn đã đạt được 10 người yêu thích

  Bạn đã đạt được 10 người yêu thích
 6. 10

  Bạn đã đạt được 10 bài viết

  Bạn viết ít nhất 10 bài viết
 7. 10

  Bạn đã đạt được 20 người yêu thích

  Bạn đã đạt được 20 người yêu thích
 8. 10

  Bạn đã đạt được 40 người yêu thích

  Bạn đã đạt được 40 người yêu thích
 9. 10

  Bạn đã đạt được 60 người yêu thích

  Bạn đã đạt được 60 người yêu thích
 10. 20

  Bạn đã đạt được 30 bài viết

  Bạn phải viết ít nhất 30 bài viết
 11. 20

  Bạn đã đạt được 50 bài viết.

  Bạn phải viết ít nhất 50 bài viết
 12. 25

  Bạn đã đạt được 75 bài viết

  Bạn phải viết ít nhất 75 bài viết
 13. 25

  Bạn đã đạt được 100 bài viết

  Bạn phải viết ít nhất 100 bài viết
 14. 50

  Bạn đã đạt được 150 bài viết

  Bạn phải viết ít nhất 150 bài viết
 15. 50

  Bạn đã đạt được 165 bài viết

  Bạn phải viết ít nhất 165 bài viết